Základy elektroniky

Základy elektrotechniky


V tejto rubrike sa dozviete niečo o elektronike ...
 Základné pojmy :


Elektronická obvodová súčiastka (EOS):  má určitý počet pólov, vývodov, svoriek alebo

vývodov, ktorými sa realizuje vzájomné spojenie EOS : vzniká tak elektronický obvod

Vlastnosti EOS :  sú určené závislosťami obvodových veličín ( U;I) na ich vývodoch .

Obvodové veličiny (signály) : rozdeľujeme podľa priebehu : a) analógové (spojité)

                                                                                     b) diskrétne (nespojité)
                                                                      
                                                                                     c) harmonické ( sin, cos)

                                                                                     d) neharmonické

Elektronické obvody sa skaladajú z Bran-ov :

Jednobran (dvojpól) - Dvojica svoriek, kt . v ľubovoľnom čase preteká rovnaký prúd, pričom do

jednej svorky prúd vteká, z druhej prúd vyteká.


Rozdeľujeme : Podľa druhu použitých súčiastok (RL, RLC...)

                      Podľa kritéria lineárnosti (lineárne,nelineárne)
 
                      Podľa kritéria aktívnosti (pasívne, aktívne)


Základnou charakteristickou vlastnosťou 1Branu je vzťah medzi napätím a prúdom .

Tzn., že napätiu U spoôsobí zmenu prúdu : I = f (U)      funkčná závislosť


Ak zmenu prúduspôsobí zmenu napätia, potom : I=f (U)
Elektronické filtre


- oddelujú signály v jednej frekvenčnej oblasti od signálov v inej frekvenčnej oblasti...

Kapacitná reaktancia -  Xc = 1/ w.C


kde Xc = kapacitná reaktanica

      w - omega
      C - kapacita


                                 w = 2π.fV zapojení sa kondenzátor C choová ako premenlivý rezistor  charakterizovaný


Xc = 1/ w.C

NaspäťRiešenie elektronických obvodov


Veličiny : napátie (U) ; Elektrický prúd (I)


Ideálny zdroj napätia

Je taký zdroj, kt. je bez vnútorného odporu a pri ľubovoľnom zatažení prúdom (I) dodáva konštantné napätie (napätie Us = konšt. a nezávisí od veľkosti odoberaného prúdu).


Us = Us = Uo    


URi = RI x I = 0 

 

RI = vnútorný odpor blížiaci sa 0 Ω


V-A charakteristika -  priamka (lineárna)Reálny zdroj napätia


- je taký zdroj, kt. má určitý vnútorný odpor (1-10 Ω) a pri zaťažení prúdom sa


mení napätie v závislosti od odoberaného prúdu (Svorkové napätie

zdroja sa mení


v závislosti od odoberaného prúdu ) .US = U0 - RI x I


Kvalitu zdroja určuje krajina pôvodu ,hi !


Kvalitu zdroja určuje veľkosť vnútorného odporu Ri , kt. je daný vnútornou

konštrukciou (elektrolyt, vodiče ).V-A Charakteristika - krivka (nelineárna); jej

strmosť závisí od tvrdosti zdroja

 

Ideálny zdroj prúdu
      
Veličiny : I0 = vnúrotný prúd zdroja
                 US = Svorkové napätie
                  Ri = vnútorný odpor zdroja
                  Gi = vnútorná vodivosť


Je to taký zdroj, ma konšt . prúd I0 = konšt . a nezávisí od veľkosti

svorkového napätia .


V-A Charakteristika - priamka U = f (I) Vertikálne


Reálny zdroj prúdu


Je to taký zdoj, kt. pri reálnom prúde zaťažovací

prúd závisí od veľkosti svorkového napätia.V-A charakteristika - diagonálna priamka , ak U = f (I)


Charakter zdroja

- určuje pomer Ri a a Rz

1.) ak je Ri >> Rz = tvrdý zdroj napätia

2.) ak je R
i << Rz
= mäkký zdroj napätia

- zo zdroja záskame najviac energie, ak platí Ri = Rz